Generalforsamling og Kontingentopkrævning

NÆSTE GENERALFORSAMLING: Torsdag 14. marts 2019 (NB Ny dato)

 

 

Indkaldelse og opkrævning kan udskrives herfra

Svaneke, 6,3.2018

Hermed indkaldes til generalforsamling onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19.00 på Svanekegården.

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent.

2.                   Bestyrelsens beretning.

3.                   Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.

4.                   Orientering om budget.

5.                   Indkomne forslag.

6.                   Valg af bestyrelse:

På valg: Vibeke Eskesen, Lone Thrane, Inger Lassen og Helga Trap

Vibeke Eskesen, Lone Thrane, Inger Lassen og Helga Trap modtager genvalg.

7.     Valg af suppleanter: 

På valg er Camilla Howalt og Nanna Wermelin.

Camilla Howalt modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Nanna Wermelin

8.    Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Kjeld Poulsen               

9.    Eventuelt

Kun medlemmer med betalt kontingent for 2018 har stemmeret.

Kontingentet bedes venligst indbetalt senest d. 8. marts 2018, så foreningens kasserer kan nå at registrere indbetalingen. Husk endelig tydelig afsender (NAVN).

Foreningens konto i Nordea, er: reg. nr. 0661 konto nr. 7555 660 175. 

Hvis nye medlemmer har betalt kontingent i slutningen af 2017, (nov. –dec.) gælder medlemskabet automatisk for 2018.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag fra medlemmerne til emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er der udlodning af indkøbte værker. Kun medlemmer med betalt kontingent for 2018 kan deltage i udlodningen ogr kun ved personligt fremmøde.

 

Vibeke Eskesen, formand

Generalforsamling og Kontingentopkrævning